Overstack Solutions behoud ten alle tijd het recht om zonder nadere aankondigingen haar Algemene Voorwaarden aan te passen.

Artikel 1. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Overstack Solutions. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en staat beschikbaar op de website van Overstack Solutions.
2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Overstack Solutions en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden-Nederland kennis, tenzij Overstack Solutions er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 2. Verplichtingen van Overstack Solutions
1. Overstack Solutions garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Overstack Solutions behoud ten alle tijden het recht om tussentijdig het geleverde product aan te passen. Mocht deze aanpassing in het nadeel zijn van de klant dan zal deze hier over geinformeerd worden en het recht behouden de service te beeindigen.
3. Overstack Solutions is verplicht om het door de klant bestelde product zo goed mogelijk te leveren en onderhouden.
4. Medewerkers van Overstack Solutions zullen nooit zonder toestemming van de klant vertrouwelijke informatie inkijken, of ter beschikking stellen aan derden.
5. Alle gegevens van de klant worden met zorg bewaard en alleen gebruikt voor werk gerelateerde redenen binnen Overstack Solutions.

Artikel 3. Betalingen
1. 10 dagen voor de volgende betaal dag wordt er door Overstack Solutions een factuur gemaakt. 5 dagen voor de betaaldag ontvangt de klant een herinnering over de betaaldatum van de factuur. Mocht de klant niet binnen 7 dagen na de betaaldatum hebben betaald dan worden er automatisch extra kosten in rekening gebracht. Deze zijn 10% van het totaalbedrag van de factuur met een minimum bedrag van € 4,75 euro.
2. Indien de klant na de genoemde betaalperiode in artikel 3.1 nog steeds niet heeft betaald, dan zal Overstack Solutions het account blokkeren tot de betaling is volbracht.
3. Indien de klant 20 dagen na de genoemde betaalperiode in artikel 3.1 nog steeds niet heeft betaald, dan heeft Overstack Solutions het recht om het account, alle data en de gegevens van de klant te verwijderen.

Artikel 4. Gegevensbeheer
1. Indien u een bestelling plaatst bij Overstack Solutions, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Overstack Solutions. Overstack Solutions houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
2. Overstack Solutions respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3. Overstack Solutions zal in sommige gevallen gebruik maken van een mailinglijst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Indien er een klacht is van de afnemer en deze door Overstack Solutions gegrond worden bevonden, zal Overstack Solutions naar haar keuze met de afnemer een regeling treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Overstack Solutions steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Overstack Solutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
2. Overstack Solutions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
3. Overstack Solutions is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging en in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Overstack Solutions alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Artikel 6. Overmatig dienstgebruik
Bij overmatig gebruik van de diensten van Overstack Solutions is Overstack Solutions gemachtigd om of de diensten te beperken, of een extra factuur te sturen voor het teveel gebruikte deel van de service.

Artikel 7. Prijzen
1. Overstack Solutions is gemachtigd om de prijzen van zijn diensten ieder moment aan te passen. Deze veranderingen in prijs zullen voor huidige producten ingaan bij de eerst volgende betalingscyclus van dit product.
2. Typefouten in prijzen zijn onder voorbehoud.
3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8. Offertes
Op alle offertes uitgegeven door Overstack Solutions geld een verloop termijn van maximaal 3 maanden, echter kan dit termijn korter zijn dan het maximale termijn. De verloopdatum van de offerte wordt voor elke offerte vooraf bepaald. Na de verloopdatum dient de klant een nieuwe offerte aan te vragen.

Artikel 9. Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Overstack Solutions en een klant komt tot stand nadat een eerste betaling is gepleegd.
2. Overstack Solutions behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 10. Verplichtingen van afnemer
1. De klant is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet de klant verwacht mag worden. De klant zal de diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door Overstack Solutions kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. De klant is gehouden bij het gebruik van de diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Overstack Solutions toe te brengen. In het bijzonder zal de klant:

a. geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.
b. geen hosting service beginnen via onze services.
c. geen videostreaming service opzetten in welke vorm dan ook.
d. geen pornografisch materiaal aanbieden.
e. geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.
f. zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is.
g. zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel.
h. zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

2. Als de klant akkoord is gegaan met onze algemene voorwaarden en een bestelling heeft geplaatst dient de klant deze te betalen zoals beschreven in artiekel 3.

Artikel 11. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Overstack Solutions is gemachtigd om zijn algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te vullen.

Gepubliceerd op: 01-12-2016
Laatste Update: 01-08-2022